เลี้ยงสัตว์

ข้อมูลการเลี้ยงสัตว์และการทำเกษตรอินทรีย์

การทำประมงน้ำจืด ปัญหา และทางแก้ไข
4611 views

แนะนำพันธุ์ปลาน้ำจืด

น้องๆ กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2553 ได้จัดทำสื่อมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำประมงน้ำจืด โดยการนำเสนอคลิป VDO แนะนำพันธุ์ปลาน้ำจืด ที่สำคัญในการทำประมงน้ำจืดในประเทศไทย ในคลิป VDO นี้ ถ่ายทำกันที่ สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน...

การทำเกษตรแบบผสมผสาน
16216 views

การทำเกษตรแบบผสมผสาน

หากพูดถึงการทำเกษตรที่ตรงกับข้อมูลเชิงวิชาการ อาจจำแนกได้วิธีอันหลากหลาย หนึ่งในนั้นถือเป็นวิธีต้นแบบและให้ผลประโยชน์สุงสุดแก่ครัวเรือน และได้สร้างคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรให้ดีขึ้นมานักต่อนัก นั่นคือ การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในรูปแบบการทำเกษตรผสมผสาน ด้วยการเกษตรแนวนี้ สามารถช่วยทำให้มีการกระจายการใช้แรงงานสู้ภาคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอื่นๆ ที่มักก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง เมื่อไม่มีการอพยพแรงงานออกน้องท้องถิ่น ก็จะทำให้ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้า ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและสภาพสังคมในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้เป็นเกษตรกร ก็ดีขึ้นตามไปด้วย ประเทศก็จะอยู่ได้เมื่อประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชั้นเกษตรกร ชนชั้นแรงงาน...

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่
19659 views

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

ถ้าพูดถึงแนวทางการทำเกษตรตามพระราชดำริฯ ร.9 หลายคนคงนึกถึง ทฤษฎีที่เป็นแนวคิดแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตร ที่ได้ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร ให้เกษตรกรได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลุดพ้นบ่วงแห่งความยากจนลง นั่นคือ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ นั่นเอง หลักการของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ ง่ายมาก เพราะเป็นแนวคิดที่จัดพื้นที่ใช้ประโยชน์ออกเป็นส่วนๆ ที่ง่ายต่อการจัดการและดูแล โดยวิธีการคือ แบ่งพื้นที่ทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วนก่อน...