Tag: การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่
19659 views

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

ถ้าพูดถึงแนวทางการทำเกษตรตามพระราชดำริฯ ร.9 หลายคนคงนึกถึง ทฤษฎีที่เป็นแนวคิดแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตร ที่ได้ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร ให้เกษตรกรได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลุดพ้นบ่วงแห่งความยากจนลง นั่นคือ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ นั่นเอง หลักการของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ ง่ายมาก เพราะเป็นแนวคิดที่จัดพื้นที่ใช้ประโยชน์ออกเป็นส่วนๆ ที่ง่ายต่อการจัดการและดูแล โดยวิธีการคือ แบ่งพื้นที่ทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วนก่อน...