Tag: พืชทนเค็ม

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง
30220 views

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง

จากเทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ก็ไม่อาจจะแก้ปัญหาแหล่งทำกินของเกษตรกรได้ อย่างบางพื้นที่เป็นดินเค็มก็ต้องอยู่กับสภาพแบบนั้นไป พื้นที่ไหนมีสภาพดินอุดมสมบูรณ์หน่อยก็มีผลหมากรากไม้อันหลากหลาย แต่พื้นที่จำนวนมากมายที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ก็ก่อเกิดวิกฤติในบางแห่ง ดังนั้นจึงต้องปรับตัวต่อสภาพที่เป็นอยู่ให้ได้ จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ชาวนาจึงได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อมาจัดการกับปัญหาพื้นที่แห้งแล้งได้ดีขึ้นด้วยการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย และมีสายพันธุ์ใหม่ๆ ของพืชที่หลากหลายทำให้การเกษตรเติบโตไปได้อย่างไม่หยุดนิ่ง การแนะนำสายพันธุ์ใหม่ของพืชทนแล้ง หรือพืชในกลุ่มที่มีความต้องการใช้น้ำน้อยๆ และทำให้ดีกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นเดียวกับระบบน้ำหยด...

16651 views

การปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม

พื้นที่ดินเค็ม หรือ saline soil ถือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในการทำเกษตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนี้ จะมีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในดินมากเกินความจำเป็น จนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด ดินเค็มจะทำให้พืชมีสภาพขาดน้ำ และมีการสะสมไอออนที่เป็นพิษมากเกินไปทำให้เกิดการแกรน พืชไม่โตเนื่องจากสกัดน้ำเค็มได้ยากหากไม่ใช่พืชทนเค็มจริงๆ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารที่พืชจะได้รับอีกด้วย ปัญหานี้สามารถแก้ได้ด้วย การปลูกพืชในดินเค็ม โดยเลือกลักษณะพืชที่จะปลูกให้ถูกตามสภาพดิน เนื่องจากพื้นดินส่วนใหญ่มีปริมาณเกลือในดินสูงทั้วถึงกันเป็นแนวกว้าง การแก้ปัญหาดินเค็มส่วนใหญ่หากไม่ทำอย่างต่อเนื่อง ก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ผลเท่าที่ควร...