ปุ๋ย

ทุกเรื่องเกี่ยวกับการทำปุ๋ยจากธรรมชาติ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์


การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
18838 views

ปุ๋ยเคมีกับเกษตรอินทรีย์

หลักในเรื่องเกษตรอินทรีย์นั้น เป็นระบบเกษตรที่ถือเป็นความยั่งยืนทั้งทางสิ่งแวดล้อม ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ เน้นในด้านการเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร โดยเกษตรอินทรีย์ สามารถลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ต่างๆ ด้วยกันได้อย่างมากมาย ในขณะเดียวกัน ก็พยายามประยุกต์กลไกและวัฐจักรธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น และพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง...

การทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง
22577 views

การทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง

ปัจจุบันกระแสการทำเกษตรอินทรีย์เริ่มส่งผลมากขึ้นกับบรรดาเกษตรกรไทยทั่วไป เพราะหากไม่มีการพัฒนาและตามทันความต้องการ ก็ย่อมจะอยู่กันไม่ได้ ทางรอดเดียวของเกษตรกรคือ ต้องทำเกษตรให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ถึงจะอยู่รอดได้ แต่ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช บางครั้งก็ยากที่จะจัดการ น้ำหมักชีวภาพ ถือเป็นส่วนสำคัญในการยับยั้งโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างได้ผล จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้น้ำหมักชีวภาพมากถึง 115 ชนิด เพื่อยับยั้งการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora palmivora...

hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
Hosting Wordpress