ดิน

การปรับปรุงดิน การบำรุงรักษาดิน การแก้ปัญหาดินที่ไม่สามารถปลูกพืชได้


ปุ๋ยหมักชีวภาพ มีประโยชน์กับพืชอย่างไร
1668 views

แนวทางการปรับปรุงดินให้เหมาะกับการทำเกษตร

แนวทางการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรกร ที่ต้องการเพาะปลูก เพื่อให้การปลูกพืช เติบโตอย่างมีคุณค่า ทั้งพืชที่ใช้รับประทาน หรือพืชยืนต้นใช้สอยอื่น เพราะพืชทั้งหลายนั้น ย่อมต้องการอาหารไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น และอาหารส่วนใหญ่ ล้วนอยู่ในดิน การใส่ปุ๋ยเคมีอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เคมีนั้น ส่งผลกระทบหลายอย่างต่อดิน ยิ่งมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สารอาหารที่ไม่จำเป็น และพืชไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ จะถูกสะสมลงในดิน...

การแก้ปัญหาดินด่าง ปลูกอะไรไม่ขึ้น
53543 views

การแก้ปัญหาดินด่าง ปลูกอะไรไม่ขึ้น

การแก้ปัญหาดินด่าง ปลูกอะไรไม่ขึ้น ควรแก้ไขอย่างไร ใส่อะไรเข้าไปดีถึงสามารถแก้ปัญหานี้ได้ บทความนี้มีคำตอบ ในการทำเกษตรอินทรีย์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องยาก แต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับความพยายาม มีคนบอกว่า หากต้องการแก้ปัญหาดินปลูกอะไรไม่ขึ้น โดยเฉพาะ ดินเค็ม ดินเปรี้ยว และดินด่าง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ให้ปลูกพืชที่เข้ากับดิน ดีกว่าแก้ดินให้เข้ากับพืช เพราะเป็นวิธีที่ง่ายกว่า...

เชื้อราในดิน ปัญหาคนปลูกผักกระถาง
55424 views

เชื้อราในดิน ปัญหาคนปลูกผักกระถาง

เชื้อราในดิน ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อย สำหรับคนที่ชอบ ปลูกผักในกระถาง เพราะสารอาหารในดินไม่เพียงพอ ดินไม่มีคุณภาพ และปัญหาเชื้อรา ปัญหาเหล่านี้แม้จะมีทางแก้ได้หลายวิธี แต่ก็ทำให้เกิดความวุ่นวายและรำคาญเป็นอย่างมาก อีกทั้งอาจทำให้ต้นไม้ในกระถางโตไม่ได้คุณภาพและไม่มีผลผลิต ซ้ำร้ายอาจกลับบ้านเก่า ถึงต้องย้ำอยู่เสมอว่า การเตรียมดินสำหรับปลูก จึงเป็นหัวใจหลัก ต้นไม้ผักหรือผลไม้ที่จะนำลงกระถางปลูก จะรอดหรือโตได้ก็เพราะ ดิน แม้เราจะคิดว่าใส่...

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง
43769 views

การปรับปรุงบํารุงดินให้ได้ผลดี

จากคําแนะนําในการบำรุงดินให้ได้ผลผลิตที่ดีอย่างยั่งยืน แนะวิธีการปรับปรุงดิน เพื่อให้ดินมีธาตุอาหารที่พืชต้องการมากขึ้น เพราะดินถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไม่น้อยไปกว่า น้ำ อากาศ แร่ธาตุต่างๆ จากอินทรียวัตถุผิวหน้าดินตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน ดินมีความเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติอย่างมาก เพราะประชากรเพิ่มขึ้น การใช้ทรัพยากรดินก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความสมดุลย์ของธรรมชาติถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ผลผลิตลดต่ำลง ซ้ำร้ายการใช้ปุ๋ยเคมียิ่งทำร้ายดินมากขึ้น กรมพัฒนาที่ดินได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่างๆ ที่ติดตามมา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยการเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาที่ดิน...

66601 views

การปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม

พื้นที่ดินเค็ม หรือ saline soil ถือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในการทำเกษตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนี้ จะมีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในดินมากเกินความจำเป็น จนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด ดินเค็มจะทำให้พืชมีสภาพขาดน้ำ และมีการสะสมไอออนที่เป็นพิษมากเกินไปทำให้เกิดการแกรน พืชไม่โตเนื่องจากสกัดน้ำเค็มได้ยากหากไม่ใช่พืชทนเค็มจริงๆ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารที่พืชจะได้รับอีกด้วย ปัญหานี้สามารถแก้ได้ด้วย การปลูกพืชในดินเค็ม โดยเลือกลักษณะพืชที่จะปลูกให้ถูกตามสภาพดิน เนื่องจากพื้นดินส่วนใหญ่มีปริมาณเกลือในดินสูงทั้วถึงกันเป็นแนวกว้าง การแก้ปัญหาดินเค็มส่วนใหญ่หากไม่ทำอย่างต่อเนื่อง ก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ผลเท่าที่ควร...

hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
Hosting Wordpress