Tag: ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยหมักชีวภาพ มีประโยชน์กับพืชอย่างไร
1221 views

แนวทางการปรับปรุงดินให้เหมาะกับการทำเกษตร

แนวทางการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรกร ที่ต้องการเพาะปลูก เพื่อให้การปลูกพืช เติบโตอย่างมีคุณค่า ทั้งพืชที่ใช้รับประทาน หรือพืชยืนต้นใช้สอยอื่น เพราะพืชทั้งหลายนั้น ย่อมต้องการอาหารไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น และอาหารส่วนใหญ่ ล้วนอยู่ในดิน การใส่ปุ๋ยเคมีอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เคมีนั้น ส่งผลกระทบหลายอย่างต่อดิน ยิ่งมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สารอาหารที่ไม่จำเป็น และพืชไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ จะถูกสะสมลงในดิน...

ปุ๋ยอินทรีย์มุกมังกร
2708 views

มาคุยกันด้วยเรื่องของ ปุ๋ยมุกมังกร

นักอ่านอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า ปุ๋ยอินทรีย์เคมี หรือ อะมิโนโปรตีน สำหรับคำนี้ วันนี้ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แบบเกษตรอินทรีย์ จะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวส่วนนี้กัน ว่าสิ่งนี้หมายความอะไร ร่วมกับเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรกับการทำเกษตรอินทรีย์ในยุคนี้ ในปัจจุบัน สมาชิกที่ติดตามปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผลผลิตทางการเกษตรในยุคนี้จะดี หรือมีคุณภาพแค่ไหน นอกจากปัจจัยสำคัญของสภาพดินประกอบกับสภาพอากาศแล้ว การดูแลจัดการระบบการทำเกษตรก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ "ปุ๋ย"...

ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์
15300 views

ปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบ เกษตรอินทรีย์

เมื่อ ดิน และ ปุ๋ย มีความสำคัญต่อการทำ เกษตรอินทรีย์ เป็นอย่างมาก ถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป ก็ไร้ซึ่งผลผลิต... เมื่อทั้งสองอย่างล้วนมีความสำคัญ เกษตรกรจึงต้องเรียนรู้ในการบำรุงดิน ด้วยปุ๋ยสูตรพิเศษอย่าง ปุ๋ยหมักชีวภาพ EM เพราะการทำเกษตรอินทรีย์ จะไม่ใช้เคมีเลย ฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยแบบอินทรีย์ จึงสำคัญเป็นอันดับต้นๆ...