Tag: เกษตรทฤษฎีใหม่

การทำเกษตรแบบผสมผสาน
37882 views

การทำเกษตรแบบผสมผสาน

หากพูดถึงการทำเกษตรที่ตรงกับข้อมูลเชิงวิชาการ อาจจำแนกได้วิธีอันหลากหลาย หนึ่งในนั้นถือเป็นวิธีต้นแบบและให้ผลประโยชน์สุงสุดแก่ครัวเรือน และได้สร้างคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรให้ดีขึ้นมานักต่อนัก นั่นคือ การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในรูปแบบการทำเกษตรผสมผสาน ด้วยการเกษตรแนวนี้ สามารถช่วยทำให้มีการกระจายการใช้แรงงานสู้ภาคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอื่นๆ ที่มักก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง เมื่อไม่มีการอพยพแรงงานออกน้องท้องถิ่น ก็จะทำให้ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้า ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและสภาพสังคมในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้เป็นเกษตรกร ก็ดีขึ้นตามไปด้วย ประเทศก็จะอยู่ได้เมื่อประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชั้นเกษตรกร ชนชั้นแรงงาน...