งานเกษตรอินทรีย์ 2015 จัดยิ่งใหญ่

การปลูกผักกาดขาวปลี

มหกรรมงานเกษตรอินทรีย์ที่นานๆ จะเจอยิ่งใหญ่ที ปีนี้รอชมยิ่งใหญ่ที่ที่คนไทยต้องสานต่ออย่างยั่งยืน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กับงาน Organic and Natural Expo 2015 พบกันแน่ปีนี้แน่นอน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเตรียมความพร้อมการจัดงาน Organic and Natural Expo 2015 เพื่อผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ก้าวหน้าและเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง สร้างการรับรู้ความเข้าใจในสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งย้ำหากคนไทยสานต่อเชื่อมีช่องทางขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรอินทรีย์ให้ไปไกลได้ทั่วโลก

พร้อมชี้ข้อมูลจากการรายงานสภาพการณ์เกษตรอินทรีย์โลกว่าภาคเกษตรอินทรีย์เป็นภาคเกษตรที่เติบโตเร็วที่สุดของภูมิภาคอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก เตรียมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติที่คนไทยต้องสานต่อให้ยั่งยืน

organic-natural-expo-2015 งานเกษตรอินทรีย์ 2015 จัดยิ่งใหญ่

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ภาคเกษตรอินทรีย์เป็นภาคเกษตรที่เติบโตเร็วที่สุดของภาคอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก จากรายงานสภาพการณ์เกษตรอินทรีย์โลก ระบุว่ามูลค่าสินค้าอินทรีย์ในตลาดโลก ปัจจุบันมีมูลค่ารวมสูงถึง 2 ล้านล้านบาท โดยประเทศที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา สำหรับประเทศไทยถือเป็นประเทศส่งออกผักผลไม้เมืองร้อนรายหลักให้กับโลกมาโดยตลอด และเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดของสินค้าอินทรีย์ไทยก็ยังอยู่ในวงจำกัด และยังมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทศอื่นๆ ซึ่งการผลิตสินค้าอินทรีย์ในประเทศไทย แบ่งเป็นเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งพาตนเอง และ เกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการเกษตรจากทั้งในและต่างประเทศ โดยพืชที่นิยมปลูกแบบอินทรีย์มากที่สุดในไทย คือ ข้าว ซึ่งถือว่าไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นสินค้าที่ตลาดในสหภาพยุโรปต้องการสูงมาก และมีแนวโน้มในการขยายตลาดมากขึ้นในอนาคต

การทำเกษตรแบบผสมผสาน

ด้านแผนและแนวทางยุทศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในด้านการให้ความรู้ และการผลักดันสู่มาตรฐานการผลิตระดับสากล ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาตลาด ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ สำหรับปี 2557-2559 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความหลากหลายของสินค้าอินทรีย์ให้ตรงตามความต้องการตลาดและยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนเชิงนโยบายการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนสินค้าอินทรีย์เชิงนโยบาย

“กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายการค้า ขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ รวมทั้ง สร้างการตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญในการบริโภคเพื่อสุขภาพ จึงได้กำหนดให้มีการดำเนิน โครงการ Organic and Natural Expo 2015 งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติเพื่อผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการอินทรีย์ / ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นการรวบรวมผู้ผลิต ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการอินทรีย์/ธรรมชาติอย่างครบวงจร รวมทั้งขยายตลาดผู้บริโภค สินค้าและบริการอินทรีย์ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในสินค้าอินทรีย์ให้แก่ประชาชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปี 2557 ที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จในการจัดงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้นถึง 212 ราย ยอดผู้เข้าชมงานทั้งหมดจำนวน 32,413 ราย และมีมูลค่าการซื้อขายรวม 14,393,421 บาท” ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติม

การปลูกผักกาดขาวปลี

สำหรับงาน Organic and Natural Expo 2015 นี้ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าหมายผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 200 ราย ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Organic Symposium 2015 ไม่น้อยกว่า 400 ราย และมีผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าไม่น้อยกว่า 40,000 คน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายจากการจำหน่ายและเจรจาทางธุรกิจภายในงานกว่า 20 ล้านบาท

การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศได้นั้นถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนควรร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง หมายรวมถึงภาคประชาชนในประเทศที่มีส่วนสำคัญอย่างมาก มาร่วมซื้อสินค้าบริการออร์แกนิคและธรรมชาติคุณภาพเยี่ยมแบบครบวงจร ภายในงานพบผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิคและธรรมชาติชั้นนำกว่า 200 ราย รวมทั้งยังมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ รวมทั้งยังมีการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์

โดยงาน Organic & Natural EXPO 2015 จะมีขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 – วันอาทิตย์ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-20.00น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องเพลนนารี่ ฮอลล์ 1-3 และห้องบอลรูม สำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.organicnaturalexpo.com หรือโทร. 02-507-6936 และ 02-507-6929

share on: