Tag: การทำปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยหมักชีวภาพ มีประโยชน์กับพืชอย่างไร
1488 views

แนวทางการปรับปรุงดินให้เหมาะกับการทำเกษตร

แนวทางการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรกร ที่ต้องการเพาะปลูก เพื่อให้การปลูกพืช เติบโตอย่างมีคุณค่า ทั้งพืชที่ใช้รับประทาน หรือพืชยืนต้นใช้สอยอื่น เพราะพืชทั้งหลายนั้น ย่อมต้องการอาหารไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น และอาหารส่วนใหญ่ ล้วนอยู่ในดิน การใส่ปุ๋ยเคมีอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เคมีนั้น ส่งผลกระทบหลายอย่างต่อดิน ยิ่งมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สารอาหารที่ไม่จำเป็น และพืชไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ จะถูกสะสมลงในดิน...

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง
43477 views

การปรับปรุงบํารุงดินให้ได้ผลดี

จากคําแนะนําในการบำรุงดินให้ได้ผลผลิตที่ดีอย่างยั่งยืน แนะวิธีการปรับปรุงดิน เพื่อให้ดินมีธาตุอาหารที่พืชต้องการมากขึ้น เพราะดินถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไม่น้อยไปกว่า น้ำ อากาศ แร่ธาตุต่างๆ จากอินทรียวัตถุผิวหน้าดินตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน ดินมีความเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติอย่างมาก เพราะประชากรเพิ่มขึ้น การใช้ทรัพยากรดินก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความสมดุลย์ของธรรมชาติถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ผลผลิตลดต่ำลง ซ้ำร้ายการใช้ปุ๋ยเคมียิ่งทำร้ายดินมากขึ้น กรมพัฒนาที่ดินได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่างๆ ที่ติดตามมา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยการเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาที่ดิน...

การทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง
22903 views

การทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง

ปัจจุบันกระแสการทำเกษตรอินทรีย์เริ่มส่งผลมากขึ้นกับบรรดาเกษตรกรไทยทั่วไป เพราะหากไม่มีการพัฒนาและตามทันความต้องการ ก็ย่อมจะอยู่กันไม่ได้ ทางรอดเดียวของเกษตรกรคือ ต้องทำเกษตรให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ถึงจะอยู่รอดได้ แต่ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช บางครั้งก็ยากที่จะจัดการ น้ำหมักชีวภาพ ถือเป็นส่วนสำคัญในการยับยั้งโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างได้ผล จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้น้ำหมักชีวภาพมากถึง 115 ชนิด เพื่อยับยั้งการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora palmivora...