Tag: น้ำหมักชีวภาพ

ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์
15769 views

ปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบ เกษตรอินทรีย์

เมื่อ ดิน และ ปุ๋ย มีความสำคัญต่อการทำ เกษตรอินทรีย์ เป็นอย่างมาก ถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป ก็ไร้ซึ่งผลผลิต... เมื่อทั้งสองอย่างล้วนมีความสำคัญ เกษตรกรจึงต้องเรียนรู้ในการบำรุงดิน ด้วยปุ๋ยสูตรพิเศษอย่าง ปุ๋ยหมักชีวภาพ EM เพราะการทำเกษตรอินทรีย์ จะไม่ใช้เคมีเลย ฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยแบบอินทรีย์ จึงสำคัญเป็นอันดับต้นๆ...